گواهینامه

Confsystem در ارتباط با طراحی و چاپ گواهینامه های کنفرانس ، دارای چارچوب های متنوع و بسیاری است که تمایز در طراحی ها بر اساس عناوین و همچنین اصول کنفرانس برگزارشده ، در آن لحاظ می شود .

استفاده از طرح های جذاب به همراه مرغوب ترین نوع چاپ  و جانمایی هوشمندانه حامیان تنها یکی از مزیت های طراحی گواهینامه کنفرانس ، توسط این سامانه می باشد .